Informacja o danych  osobowych  przetwarzanych na naszej stronie internetowej.

Przystąpienie do Klubu „KALINKA” nie oznacza automatycznego dopisania się do listy użytkowników zarejestrowanych na stronie klubowej.

Dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail), są konieczne w przypadku rejestracji się na stronie Klubu Turystyki Kolarskiej „KALINKA”.

Strona  automatycznie rejestruje numer IP komputera użytkownika podczas jego logowania się  i podczas dokonywania wpisów przez zalogowanego użytkownika.

Logować się może tylko wcześmiej zarejestrowany ( zaakceotowany przez administratora)  użytkownik. Gość ma tylko dostęp do czytania treści opublikowanych.

Ale żeby się zarejestrować, to nie masz obowiązku należeć do naszego klubu.

 

Obecnie proces rejestracji wymusza dodatkowo zaakceptowanie warunków POLITYKI PRYWATNOŚCI przez użytkownika.

Jako użytkownik (zarejestrowany) swoje dane podajesz na zasadzie dobrowolności, masz prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

.Czy chcesz korzystać w pełni z naszej strony i naszego forum ? To jest Twój wybór.

 Informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Turystyki Kolarskiej  "KALINKA"  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO : Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 Informujemy, że posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z powodu nieprawidłowości tych danych lub gdy administrator chce już je usunąć, a Pani/Pan jest zainteresowana ich pozostawieniem, przechowywaniem itp ;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 1 ).

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PTTK W ROKU 2019

Składka członkowska  wnoszona jest jednorazowo w >>> Oddziale PTTK (za pośrednictwem skarbnika Klubu) w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

Składki PTTK  w 2019 roku w następujących wysokościach:

 • 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31grudnia 2019 roku,
 • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019roku,
 • 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 • 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Członek PTTK posiadający ważną legitymację jest ubezpieczony przez całą dobę, również w życiu prywatnym (a więc w czasie nie związanym z imprezą PTTK).

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia, Oddział PTTK w Grudziądzu posiadania  listę członków stowarzyszenia zawierającą imię, nazwisko oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej (wpłaconej w Oddziale przez Klub).

 

Wpłaty składek są ewidencjonowane w Oddziale PTTK. Opłacenie składki członkowskiej za rok 2019  powoduje, że ochrona NNW w ramach Umowy PTTK z ubezpieczycielem:

 • działa od dnia następnego po wpłacenia pieniędzy za znaczek członkowski wyłącznie u skarbnika Oddziału PTTK (dzień zapłacenia w Klubie się nie liczy), ale zaczyna się nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2019 r.,
 • kończy się  w dniu  31 marca 2020 r. (pod warunkiem zamówienia znaczka członkowskiego w 2019 r.).

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego opłacają zaległe składki, przy opłacaniu aktualnej składki (cena zaległego znaczka podniesiona o 3 zł przy zamawianiu). Tym sposobem członek jest nadal  przynależny do PTTK, ale nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową za ten poprzedni okres nieopłacenia (mimo, że zapłacił później zaległość). Jeżeli zapłaci zaległą składkę (za rok 2018) po 31 grudnia 2018, to nie będzie ubezpieczony jeszcze przez piewsze trzy miesiące 2019.

Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do klubu o wystawienie nowej legitymacji.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 1 ).

Od 1 kwietnia 2018 r. PTTK zawarło umowę z ERGO Hestia odnośnie ubezpieczenia członków naszego towarzystwa.

Ta umowa obowiązuje do 31 marca 2021.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen ERGO Hestia Spólka Akcyjna
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Poprzednia umowa była zawarta miedzy PTTK a AXA.

W związku z powyższym nie działają Formularze AXA wyznaczające osoby uposażone w razie śmierci ubezpieczonego (członka z opłaconą składką PTTK).

Obecnie obowiązuje Formularz ubezpieczyciela ERGO Hestia.

Załączam Formularz wyznaczenia osoby uposażonej dla członków PTTK.

 Wypełnione Formularze dostarczyć jak najszybciej do Tadeusza Ciborowskiego

lub na Rajdzie Niepodległości 11 listopada.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).

Uroczyste spotkanie 20.04.2018.

20 kwietnia br. (piątek), o godzinie 17.00, w gmachu dawnego UMK, przy ulicy Sienkiewicza 22, Zarząd Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

W Polsce Ludowej  na zjeździe zjednoczeniowym ruchu turystycznego w 1950 powstało stowarzyszenie PTTK.

23 kwietnia 1953 r. w Grudziądzu odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne Zarządu oddziału miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Powstanie Oddziału PTTK w naszym mieście było wynikiem tradycji ruchu turystycznego z lat 1922-1939 oraz społecznego zapotrzebowania mieszkańców w zakresie wypoczynku i turystyki.

W załączeniu >>> zaproszenie Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 2 ).

Umowa ubezpieczenia zawarta na okres od dnia 01.04.2018 do dnia 31.03.2021 między towarzystwem ubezpieczeń  ERGO Hestia a stowarzyszeniem PTTK.

Ubezpieczenie zawarte jest na rzecz posiadacza ważnej legitymacji członkowskiej PTTK (członka  PTTK) bez względu na wiek oraz osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprez organizowanych przez PTTK (podczas prac przygotowawczych i zamykających ich organizację), również gdy nie są członkami PTTK.

Ubezpieczeni są objęci ochroną ERGO Hestia, określoną niniejszą Umową dotyczącą zdarzeń zaistniałych 24godz/dobę na terytorium całego świata.

 

 • Przedmiotem ubezpieczenia w niniejszej umowie ubezpieczenia są:

1) następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW) polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;

2) koszty leczenia (KL)  i pomocy „assistance” (w obu przypadkach konieczne jest pośrednictwo Centrum Alarmowego)  poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice Polski wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

 

 • Podstawowe obowiązki osoby ubezpieczonej.

1) W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 24 godzinach, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia Ubezpieczonego.

2) W razie nagłego zachorowania lub zajścia nieszczęśliwego wypadku poza granicami Polski, ubezpieczony przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie (ale w przypadku wymagającym wezwania karetki należy to działanie podjąć we własnym zakresie), należy bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego Mondial Assistance tel. + 48(22) 522 29 90, (22) 232 29 90. Ten kontakt jest warunkiem przejęcia odpowiedzialności przez ERGO Hestia.

 

Szczegółowe obowiązki ubezpieczonego w razie powstania wypadku są zawarte w § 8 Umowy Ubezpieczeniowej TO50/000429/17/A.Integralną częścią umowy zawartej między PTTK a ERGO Hestia są załączniki (formularze zgłoszenia szkody, rozliczenia osób ubezpieczonych i wyznaczenia osoby uposażonej)

Odpowiedzialność ERGO HESTIA obejmuje wszystkie trzy klasy ryzyka wskazane w §3 Ogólnych warunków Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 01.01.2016r. (symbol PAT/OW071/1601) tj.: ryzyka wynikające z rodzaju wykonywanej pracy, uprawianej przez Ubezpieczonego dyscypliny sportowej lub uprawiania turystyki.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 1 ).

ks. ppłk dr Władysław Łęga

Kilka słów na stronie grudziądzkiego Oddziału PTTK >>>tu  kliknij

 

ks. ppłk dr Władysław Łęga

 

W dniu 19 listopada 1922 roku powstał w Grudziądzu Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK).

W 2007 roku podczas wycieczki „Warszawa da się lubić” odbyło się uroczyste odsłonięci tablicy pamiątkowej patrona grudziądzkiego Oddziału PTTK w panteonie towarzystwa w Kaplicy PTTK w Warszawie na Chomiczówce.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).

SKŁADKI PTTK za 2017 rok

Prosimy członków PTTK, którym się nie udało się przedłużyć ważności legitymacji (lub odebrać znaczki członkowkie) o skontaktowanie się ze skarbnikem. Jest jeszcze kilkoro takich zapominalskich.

Informacja >>> o ubezpieczeniu z ważną legitymacją PTTK

Ważne: Dotyczy umowy ubezpieczeniowej nr 5834 - 02.694.413 zawartej na okres od dnia 01.04.2016 do dnia 31.03.2018

 • UWAGA: W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego w Warszawie

+ 48 (22) 575 90 80 Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h

 

 

Ubezpieczenia NNW zawierane 
w okresie 01.04.2016 - 31.03.2018

 • W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia ubezpieczonego.
 • W przypadku zdarzenia poza granicami RP przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie + 48(22) 575 90 80 prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.
 • Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania z tytułu kosztów leczenia powinno zwierać:
 1.  numer umowy generalnej,
 2. szczegółowy opis okoliczności zdarzenia
 3. orzeczenie lekarskie, obejmujące rodzaj i charakter obrażeń zawierające dokładną diagnozę oraz zalecone leczenie;
 4. wszystkie rachunki i faktury, świadectwa szpitalne, które umożliwią AXA ustalenie łącznych kosztów leczenia poniesionych przez ubezpieczonego

Powyższe Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW - wpisujemy nr polisy 5834-02.294.413 (umowa obowiązuje do 31.03.2018) - na formularzu zgłoszenia dla członków PTTK

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).

PTTK na początku 2017 roku podpisało umowę współpracy z marką Regatta.

Regatta to najbardziej rozpoznawalna brytyjska marka odzieżowa w dziedzinie sportu, turystyki i outdooru. W ofercie znajdą coś dla siebie nie tylko wytrawni turyści, ale także osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z jakąkolwiek aktywnością na świeżym powietrzu. Każdy znajdzie w kolekcji marki odzież dopasowaną do ulubionych aktywności, nawet tych najbardziej zwyczajnych i codziennych. https://regatta.pl/

Ruszyła rejestracja Great Card dla członków PTTK.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 2 ).

Kujawsko-Pomorska Rada Turystyki Kolarskiej PTTK; Toruń 28.01.2017r.

Na spotkaniu KALINKĘ reprezentował prezes i wiceprezes (Grzegorz i Adam). Rada skupia kluby rowerowe PTTK naszego województwa i koordynuje działalność turystyczną, przewodniczy jej Marek Kiełbasiński z Przygody Toruń.

Na spotkaniu byli przedstawiciele klubów rowerowych z naszego województwa: CYKLISTA Włocławek; GRYF, RAMA 76, TURKOLE Bydgoszcz; TORPEDO Solec Kujawski; PTTK Kruszwica i Inowrocław; PRZYGODA Toruń; KALINKA Grudziądz

Przebieg spotkania:

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).

 Zakres ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie (nr polisy 5834 – 02.694.413) zawarte pomiędzy AXA a PTTK 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata

 • w szczególności w życiu prywatnym

 oraz:

 1. podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez struktury organizacyjne PTTK, których wykaz jest dostępny na każde żądanie AXA. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych,
 2. podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych,
 3. podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK,
 4. podczas indywidualnego (organizowanego samodzielnie oraz poza strukturami PTTK) uprawiania turystyki.

Szczegóły w Umowie ubezpieczeniowej nr 5834 – 02.694.413 zawartej 8 marca 2016.

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 7 ).

PTTK jako jedna z pierwszych federacji przystąpiła do UECT.

Union Europeenne de Cyclotourisme  (Europejski Związek Turystyki Rowerowej) skupia 4 organizacje członkowskie (z Francji, Belgii, Portugalii i Polski) oraz 6 organizacji aspirujących (z Holandii, Austrii, Danii, Hiszpanii, Słowacji i Czech).

 

Od 2005 roku turyści kolarze z PTTK wyjeżdżają co roku na Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT. Europejski Związek Turystyki Rowerowej (Union Europeenne de Cyclotourisme) skupia krajowe stowarzyszenia lub ich federacje uprawiające turystykę rowerową prowadzoną w czasie wolnym od pracy i na świeżym powietrzu.

Zaloguj się aby skomentować

Informacja  o opłacaniu składki członkowskiej PTTK za rok 2016.

Przedłużenie przynależność  do PTTK  następuje poprzez opłacanie składki  (najlepiej zapłacić przed 1 stycznia).  Trzy miesiące – które są na znaczku członkowskim – to okres na załatwienie formalności przy opłacaniu, zamawianiu i dystrybucji znaczków przez oddział i klub.

 Legitymacja członka za składką za rok 2015 jest ważna do 31 marca 2016 r. Rabaty handlowe i ubezpieczenie NNW objęte  składką za rok 2015 wygasają  31 marca 2016 roku.

Również po trzech miesiącach  ustaje formalnie członkostwo zwyczajne w PTTK, a w związku z tym nie działa ochrona ubezpieczeniowa OC dla kadry PTTK.

W załączeniu >>  Zarządzenie w sprawie ważności legitymacji.

 

 

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).