Dlaczego w PTTK istnieje turystyka kolarska (a nie rowerowa) ? Czym jest kolarska turystyka kwalifikowana w PTTK ?

Turystyka rowerowa (kolarska).

Kolarstwo i turystyka rowerowa  na ziemiach polskich mają tradycje ponad stuletnie. Na początku nie było różnicy między kolarzem uprawiającym sport, a kolarzem jeżdżącym rowerem dla rekreacji i turystyki (turystyki masowej jeszcze nie było).

Prekursorzy polskiego „sportu kołowego” używali kołowiec do wzajemnej rywalizacji i zabawy ruchowej. Niektórzy stawali się miłośnikami  wycieczek na „kołach”, a przy okazji pionierami traktującymi rower jako środek do poszerzania wiedzy krajoznawczej. Nasze towarzystwo turystyczno-krajoznawcze (PTTK) kontynuuje tradycje kolarstwa turystycznego.

Kolarstwo - dyscyplina sportowa uprawiana na rowerach, dzieli się na: kolarstwo szosowe, torowe i przełajowe, górskie a także artystyczne i akrobatyczne.

Turystyka rowerowa - rodzaj turystyki (głównie krajoznawczej), w której środkiem lokomocji jest rower, a cały bagaż uczestników przewożony jest w rowerowych sakwach lub przyczepkach

Ze względu na rodzaj sprzętu i rodzaj nawierzchni  można wyróżnić następujące typy turystki rowerowej:

  •  turystykę szosową,

  •  turystykę terenową,

  • turystykę mieszaną (szosowo-terenową).

Pojawiła się też górska turystyka rowerowa uprawiana na obszarach wyżynnych i górskich.

Turystykę rowerową uprawia się indywidualnie lub w zorganizowanych klubach turystyki rowerowej, najczęściej w strukturach PTTK (ale są też kluby szkolne, studenckie, ludowe …).

PTTK - organizacja nawiązująca do tradycji i do specjalistycznej formy turystyki rowerowej oraz zwracająca uwagę na kwalifikacje turystów, zaliczyła dyscyplinę rowerową do kolarskiej turystyki kwalifikowanej. Entuzjaści tego towarzystwa uważają, że turystyka kolarska bierze swoje początki od kolarstwa rozumianego jako sport, jak i jako rekreację i turystykę.

Kolarska turystyka kwalifikowana – jest dyscypliną zarówno dla członków towarzystwa PTTK, jak i dla zainteresowanych (ale nie legitymujących się członkostwem w PTTK) uprawianiem turystyki kwalifikowanej. Kluby w ramach swoich zadań popularyzują i rozwijają turystykę kolarską (rowerową) na swoim terenie oraz ułatwiają zdobywanie odznak turystycznych organizując rowerowe imprezy krajoznawcze.Aktywni uczestnicy wyjazdów indywidualnych oraz grupowych mają możliwość potwierdzania przejechanejtrasy w celu zdobycia Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT) i turystycznych odznaktematycznych oraz regionalnych. Chcąc zdobywać duże stopnie odznak kolarskich turysta jest zobowiązany do wyruszania w regiony coraz bardziej odległe od swojego miejsca zamieszkania. Wycieczki jednodniowe i wielodniowe można odbywać w dowolne miejsca, jednakże wyższe stopnie (kolory) odznak pociągają za sobą konieczność odwiedzania zabytków określonych w regulaminie (w tzw. kanonie odznaki).

Zaloguj się aby skomentować